Ocena ryzyka zawodowego BHP Kraków Olkusz

Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek informować pracownika o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w pracy. W tym celu pracodawca opracowuje ocenę ryzyka zawodowego, która szacuje poziom ryzyka związany z wykonywana pracą. Ocena ryzyka powinna być opracowana zarówno dla sprzedawcy z kiosku z prasą w przypadku którego jakże często słyszy się retoryczne pytanie pracodawców „a jakież tam może być ryzyko ” jak i dla stanowisk pracy uznawanych w powszechnym mniemaniu za obarczone największym ryzykiem takich jak górnik czy np. pracownik pracujący na wysokości.

Firma „LUGOR” oferuje opracowanie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego wraz z pełną dokumentacją dotyczącą danego stanowiska pracy.

Pracodawca opracowując w sposób prawidłowy ocenę ryzyka zawodowego ma pełną świadomość poziomu ryzyka na stanowiskach pracy występujących w jego firmie i może również w sposób rzetelny przeciwdziałać temu ryzyku wprowadzając odpowiednie środki zaradcze czy to stosując np. właściwe środki ochrony zbiorowej bądź/i indywidualnej.

Pracodawca powinien również pamiętać o stałej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, szczególnie w przypadku zmian technologiczno – organizacyjnym na zajmowanym stanowisku, czy też wprowadzeniu nowych środków ochronnych.