Szkolenia BHP Kraków Olkusz

Firma LUGOR prowadzi pełen zakres szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed dopuszczeniem nowego pracownika na stanowisko pracy przepisy prawa a więc Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia w sprawie szkolenia z dziedziny bhp jasno określają obowiązek przeprowadzenia szkolenia bhp – ogólnego oraz stanowiskowego. Przepisy te nakazują również do jakiego – określonego czasu, należy przeprowadzić  pierwsze okresowe szkolenia bhp pracowników jak
pracodawcy.

Wymienione wyżej rozporządzenie precyzuje również czasookres kolejnych już szkoleń w jakich pracownik pracujący na danym stanowisku pracy, a także pracodawca ma uczestniczyć, oraz wskazuje program szkolenia dostosowany do konkretnych grup stanowiskowych.

Firma LUGOR prowadzi również inne szkolenia wynikające z przepisów działu X Kodeksu Pracy oraz innych przepisów jakimi są:
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy:

  • szkolenia wstępne

Pracodawca zgodnie z przepisami prawa odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Odpowiedzialność ta przejawia się m.in. tym, że przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy pracodawca zobowiązany jest przeszkolić pracownika podczas szkolenia (instruktażu) ogólnego w ramach którego pracownik zaznajamia się z podstawowymi zasadami i przepisami bhp.

Szkolenie wstępne składa się również z drugiego elementu, jakim jest instruktaż stanowiskowy w ramach którego pracownik zapoznaje się z przepisami bhp na konkretnym, zajmowanym przez siebie stanowisku pracy. Instruktaż ten zgodnie z przepisami nie należy do obowiązków pracownika bhp lecz leży już zazwyczaj w gestii bezpośredniego przełożonego jakim najczęściej jest brygadzista bądź kierownik.

  • szkolenia okresowe dla poszczególnych grup zawodowych:
  1. Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami.

Na pracodawcach spoczywa szczególny obowiązek wobec swoich pracowników jakim jest dbanie o ich zdrowie i życie oraz tworzenie bezpiecznych warunków pracy, toteż szczególnie ważne jest aby pracodawca odbył szkolenie bhp. Szkolenie jest skierowane do właścicieli czy też współwłaścicieli firm, kadry zarządzającej spółek prawa handlowego (np. prezes, v-ce prezes), jak też do innych osób zarządzających różnego typu podmiotami (urzędy, spółdzielnie, itp).
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szklenia w dziedzinie bhp szkolenie dla pracodawców przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze szkolenie pracodawca odbywa do 6 miesięcy od chwili objecie stanowiska.

  1. Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym.

Podstawowym celem szkolenie okresowego pracowników jest uzupełnienie, przypomnienie i utrwalenie wiedzy na temat bezpieczeństwa
i higieny pracy na danym stanowisku. Pierwsze szkolenie okresowe pracownik odbywa do 12 miesięcy od chwili podjęcia pracy, a kolejne szkolenia okresowe odbywają się raz na 12 miesięcy (praca szczególnie niebezpieczne) lub raz na 3 lata (pozostałe stanowiska robotnicze).

  1. Pracownik administracyjno-biurowy.

Szkolenie przeznaczone jest dla różnego typu stanowisk w administracji, a także w biurach w tym również na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pierwsze szklenie pracownik na takim stanowisku odbywa do 12 miesięcy od chwili podjęcia pracy a kolejne szkolenie raz na 6 lat.

  1. Pracownik inżynieryjno-techniczny.

Podobnie jak na pracodawcach tak i na tej grupie stanowisk spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie jest może tak bezpośrednia jak w przypadku pracodawców, ale niewątpliwie konstruktorzy, projektanci, technolodzy i inni których wymienia rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp na równi z pracodawcami winni swoją wiedzą dalekowzrocznie sięgać w dziedzinę bhp w swej pracy, na nich bowiem ciąży obowiązek prawidłowego m.in. pod względem bhp skonstruowania maszyny, czy też przeprowadzenia procesu technologicznego.
Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy inżynieryjno-techniczni przechodzą do 12 miesięcy od chwili podjęcia pracy, kolejne szkolenia okresowe tej grupy pracowników odbywają się raz na 5 lat.